Obchodní podmínky

1. Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky přes nákupní košík zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím emailem. V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail kontaktujte nás.

Po přijetí objednávky se může stát, že vás budeme telefonicky kontaktovat pro potvrzení objednávky.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

2. Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat v případě, že zboží nebylo dosud expedováno. V jiném případě stornování objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (zejména marně vynaložené náklady na dopravu atp.)

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

3.1.1. pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a kupující porušil jeho původní obal;

3.1.2. bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

3.1.3. bylo-li dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím,

3.1.4. bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

3.2.1. od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

3.2.2. od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

3.2.3. od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.

3.3. Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku 3 je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu provozovny prodávajícího (Miroslav Verner, Moravská 772, 500 09 Hradec Králové), nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dreamlabel.cz. V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od kupní smlouvy odeslal prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu; v případě bot je Kupující povinen zaslat boty vždy v původním obalu (krabici). Kupující je povinen zaslat či osobně vrátit zboží na adresu provozovny uvedenou shora v čl. 3.3.

3.5. Poté, co kupující vrátí zboží dle čl. 3.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

3.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží, a to

3.6.1. bezhoto­vostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží, nebo

3.6.2. prostřed­nictvím složenky poukázané na jméno a adresu kupujícího. Při vrácení plnění poskytnutého kupujícím složenkou bude z vráceného plnění odečtena částka 24,– Kč (jedná se o poplatek účtovaný Českou poštou).

3.7. Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v článku 3.6 není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží na adresu provozovny uvedenou v čl. 3.3, popř.než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.8. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

3.9. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 3.2 za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se se zbožím) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu tímto způsobenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícímu na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

3.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3.11. Celý tento článek 3 se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu par. 420 občanského zákoníku (dále jen„podnikatel“). Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

4. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

5. Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb:

6. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu a dostupnosti objednaného zboží. Veškeré zboží, které je skladem, odesíláme zpravidla nejpozději druhý den po zpracování objednávky, v případě platby převodem na účet po připsání celé částky na náš účet.

Osobní odběr: chcete-li si vyzvednou zboží osobně, kontaktujte provozovatele předem. Platby v hotovosti nebo kartou nejsou od 1.3.2017 možné.

7. Ceny zboží, DPH

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

8. Prohlášení o ochraně osobních dat

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

9. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.
Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

10. Nevyzvednutí zásilky

Kupní smlouva vzniká až okamžikem doručení potvrzení o odeslání zboží, které prodávající doručí na elektronickou adresu kupujícího. Po zákaznících, kteří si zboží objednané na dobírku nevyzvednou bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (116,- Kč) a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat dokud není vyexpedovaná.

Používání fotografií

Většina fotografií je výhradním majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele obchodu dreamlabel.cz. S pořízením těchto fotografií máme spojené náklady, proto je jejich užití jiným subjektem možné výhradně s písemným souhlasem provozovatele a za poplatek. Pro bližší informace o podmínkách a cenách kontaktuje provozovatele (viz. kontakty a odkazy). Za nedovolené užití fotografií můžete být vystaveni občanskoprávní žalobě a finančnímu postihu. V případě nedovoleného stažení účtujeme 500,- Kč/fotografie a pokutu až 2.000,- Kč.

V košíku není žádné zboží

Vyhledávání

oblečení dle typu

oblečení dle značky

Aktuality

Informace

kontakty

Dreamlabel na síti
   

TOPlist